East European Journal of Psycholinguistics               ISSN 2313-2116 
Home » Journal papers » Volume 1, Number 1, 2014 » Table of Contents

Table of Contents
[ Full text PDF (249.4 Kb) ] 2014-Dec-06, 10.25.48 AM

TABLE OF CONTENTS

 

FOREWORD…………………………………………………………….....………..........… 7

 

Фомина Наталья, Мирчетич Марина      

Лингвистические характеристики текстов и психологические

особенности речевых действий студентов с доминированием

различных сигнальных систем....................................................................... 8

Fomina, Natalya, Mirchetich, Marina

Linguistic Features of Texts and Psychological Characteristics of Speech

Activity Products of Students with Different Signaling Systems Domination.......... 8

Фролова Олена

Концептуальна метафора як засіб вираження організаційної ідентичності.......17

Frolova, Olena

Conceptual Metaphor as a Means of the Organization Identity Manifestation ........17

Галапчук-Тарнавська Олена

Вікові особливості розвитку комунікативної компетентності в онтогенезі ........24

Halapchuk-Tarnavska, Olena

Age Peculiarities of Communicative Competence Development in Ontogenesis.. .24

Галацька Валентина

Проблема вираження авторської свідомості в сучасній театральній

публіцистиці України:  психолінгвістичний аспект...................................... ....32

Halatska, Valentyna

The Problem of an Author in Contemporary Theatre Publicism in Ukraine:  

Psycholinguistic Aspect.................................................................................. 32

Іванашко Оксана, Вічалковська Наталія

Комунікативна підготовленість студентів до професійної діяльності

в умовах педагогічного спілкування вчителів англійської мови ............... ......40

Ivanashko, Oksana, Vichalkovska, Nataliya

The Students’ Communicative Readiness for Their Professional Activity as

Teachers of English......................................................................................... 40

Каліщук Діана

Узагальнення (генералізація) як засіб сугестивного впливу в сучасному

політичному дискурсі.................................................................................... 51

Kalishchuk, Diana

Generalization as a Means of Suggestion in Modern Political Discourse........ ......51

 

Калмиков Георгій

Психолінгводидактичні принципи підготовки психологів до здійснення

професійно-мовленнєвої діяльності.............................................................. 58

Kalmykov, Heorhii

Psycholinguistic and Didactic Principles of Forming Psychologists’

Readiness for Linguistic Professional Activity................................................ ...58

Калмикова Лариса, Мисан Інна

Психолінгвістичні аспекти фразеології як теоретико-методологічні засади

збагачення мовлення дітей експресивно-стилістичними засобами мови…. .....66

Kalmykova, Larysa, Mysan, Inna

Psycholinguistic Aspects of Phraseology as Theoretical and Methodological

Foundations of Children’s Speech Enriching by Expressive and Stylistic

Language Means.............................................................................................66

Kapranov, Oleksandr

Syntactic Performance in Onlinewritten Discourse by an English/Swedish

Bilingual with Asperger’s Syndrome:  A Case Study..................................... .....74

Харченко Наталія

Проблематика аудіювання усних розгорнутих висловлювань у

контексті мовленнєвого розвитку дошкільників.......................................... ...80

Kharchenko, Nataliya

Listening of Oral Extended Utterances in the Context of

Preschoolers’ Speech Development................................................................ 80

Холод Олександр

Дискурс мультимедіа як елемент мультикультури...................................... 90

Kholod, Oleksandr

Multimedia Discourse as an Element of Multiculture ....................................... 90

Хомик Володимир, Філіппова Інесса

Розвиток ідентичності та агресивний лексикон............................................ 97

Khomyk, Volodymyr, Filipova, Inessa

Identity Development and Aggressive Lexicon............................................... 97

Компанцева Лариса

Комунікативний портрет аудиторії мережевих спільнот:  

психолінгвістичний вимір.......................................................................... 107

Kompantseva, Larysa

A Communicative Image of Social Network Audience:  Psycholinguistic

Perpective................................................................................................. 107

Котис Олена

Психолінгвістичний експеримент як метод дослідження природної

категорії................................................................................................... 114

Kotys, Olena

Psycholinguistic Experiment as a Method of Investigating a Natural Category 114

Кульчицька Анна

Пізнавальний інтерес у світлі інформаційної теорії емоцій........................ 121

Kulchytska Anna

Cognitive Interest in the Context of Information Theory of Emotions............... 121

Малімон Людмила, Пашкіна Алла 

Психолінгвістичний метод контент-аналізу як інструмент

діагностики законодавчо-декларованих цінностей державної служби....... 129

Malimon, Liudmyla, Pashkina, Alla

Psycholinguistic Content Analysis of Civil Service Employees’ Values Ensured by Law 129

Matsuoka, Rieko

Does ‘Language’ Form Our ‘Thought’?........................................................ 138

Мусієнко Алла, Тихонова Тетяна

Психолого-педагогічні засоби керування процесами формування навичок

аудіювання.............................................................................................. 145

Musiyenko, Alla, Tykhonova, Tetiana

Psychological and Pedagogical Means of Monitoring the Development of

Listening Skills ......................................................................................... 145

Нуртаєва Юлія

Проблема механізмів внутрішнього мовлення у психолінгвістичній

спадщині М. Жинкіна............................................................................... 152

Nurtayeva, Yulia

The Issue of Inner Speech Mechanisms in the Nikolay Zhinkin’s

Psycholinguistic Legacy............................................................................ 152

Одінцова Анастасія

Казко- й арттерапія для розширення рольового репертуару

особистості............................................................................................. 158

Odintsova, Anastasiya

Fairy Tale and Art Therapy as the Means of Enriching Personality Roles

Repertoire................................................................................................ 158

Орап Мaрина

Закономірності організації мовленнєвого досвіду особистості.................. 166

Orap, Maryna

Laws of the Personal Speech Experience Organization................................ 166

Пастрик Тетяна, Кихтюк Оксана

Герменевтичний опис концептуальної моделі продуктивного

білінгвізму перекладача.......................................................................... 175

Pastryk, Tetiana, Kykhtiuk, Oksana

A Hermeneutic Approach to the Translator’s Productive Bilingualism

Model...................................................................................................... 175

Шишкіна Христина

Психолінгвістичні прояви інформаційної позиції студентів відповідно

до видів соціально-психологічної зрілості............................................... 184

Shyshkina, Khrystyna

Psycholinguistic Manifestations of Students’ Information Stance As to the

Types of Their Social and Psychological Maturity....................................... 184

Терехова Діана

Аналіз асоціативних полів слів-стимулів МИР / МИР / МІР у

східнослов’янських мовах ...................................................................... 194

Terekhova, Diana

The Analysis of Associative Fields of Words-Stimuli МИР / МИР / МІР

(PEACE) in East-Slavonic Languages........................................................ 194

Василюк Ольга

Автобіографічний наратив як діагностичний інструментарій під час

дослідженні травматичної пам’яті ........................................................... 201

Vasyliuk, Olha

Autobiographical Narrative as a Tool of Studying Traumatic Memory ....... .....201

Ващенко Ірина, Литвиненко Олена

Фактори ефективності сприймання літературних текстів.......................... 209

Vashchenko, Iryna, Lytvynenko Olena

Factors Affecting the Effectiveness of Literary Text Perception .................. .209

Вірна Жанна

Образ «політичного конфлікту»:  семантичні універсалії оцінювання в

індивідуальній свідомості студентської молоді........................................216

Virna, Zhanna

The Image of Political Conflict:  Evaluation Semantic Universals in Students’

Mind.........................................................................................................216

Zasiekin, Serhii

Literary Translation Universals:  A Psycholinguistic Study of the Novice

Translators’ Common Choices....................................................................223

Zasiekina, Larysa

Сulture Effects on Language and Cognition in Psycholinguistic Experiment.. 234

 

Guidelines for authors................................................................................243

Пам’ятка авторові.....................................................................................245

Памятка автору  ......................................................................................247

Category: Table of Contents | Added by: eejpl
Views: 278 | Downloads: 38