East European Journal of Psycholinguistics               ISSN 2313-2116 
Home » Articles » guidelines

Пам'ятка авторам

Редколегія запрошує науковців опублікувати результати власного дослідження в черговому числі журналу. Мова публікації зазвичай англійська, проте редакція приймає статті також українською й російською мовами. Електронна адреса: psycholing@eenu.edu.ua.

Стаття має відповідати тематиці часопису й сучасному стану науки, мати актуальність, не бути опублікованою раніше чи поданою до публікації в інших наукових журналах України та світу. Автор відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, відсутність плагіату й коректність висновків (див. Ethics Statement http://eepl.at.ua/index/ethics_statement/0-6), правильне цитування наукових джерел і покликання на них.

Усі статті проходять процедуру подвійного анонімного (сліпого) рецензування (див. докладніше: http://eepl.at.ua/index/reviewing_policy/0-14). На підставі відгуку рецензента редакція приймає рішення щодо публікації статті, про що повідомляє авторові ел. поштою в листі з долученим відгуком.

Оригінальні версії статей публікуватимуться у відкритому доступі на сайті журналу: http://eepl.at.ua/load/, а також зберігатимуться в архівах електронних наукових репозитаріїв ЄС: https://zenodo.org/ та видавця – Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4099.

Обсяг статті – 10–18 сторінок (разом із двома анотаціями й літературою, не більше 5 тис. слів), формат А-4, відстань між рядками – 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля:  ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзац – 1 см;

сторінки статті НЕ нумеровані;

не використовувати переносів;

таблиці, рисунки повинні мати нумерацію і назву;

ілюстративний матеріал подавати в тексті курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;

Окремим файлом потрібно додати відомості про автора:  прізвище, ім’я, по батькові (двома мовами); назву статті (двома мовами); учене звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ) автора; поштову адресу; електронну пошту; телефон, факс.

Структура статті:

1) назва статті по центру (великими літерами);

2) ім’я та прізвище автора, рядком нижче установа, у якій працює автор, місто, країна, електронна адреса, наприклад:  

Петро Сміт

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Луцьк, Україна 

petroalsmith@ukr.net

3) дві анотації українською та англійською мовами (150–200 слів) (12 кегль);

NB категорично заборонено подавати невідредагований варіант машинного перекладу

перед кожною анотацією слід указувати прізвище та ім’я автора й назву статті (відповідною мовою);

4) ключові слова кожною з двох мов (5–7 слів) (12 кегль, курсив).

ТЕКСТ включає такі необхідні елементи:

  • вступ (актуальність, мета та завдання статті);
  • методи дослідження;
  • процедура дослідження;
  • обговорення результатів;
  • висновки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ оформляти за нормами APA:  (http: //www.apastyle.org/), 12 кегль.

Якщо джерело опубліковано українською, російською мовою (або іншими кириличними мовами), у списку літератури його потрібно відтворити також латинськими літерами, наприклад:

Книга:

Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012.

Shevelov, Yu. (2012). Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta

Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary Language

and Other Linguistic Studies]. Kyiv:  Tempora.

Стаття із журналу:

Сміт П. Психолінгвістична модель дискурсу. East European Journal of Psycholinguistics, 2014, 1(2), 122-130.

Smith, P. (2014). Psykholingvistychna model dyskursu [Psycholinguistic model of discourse].East European Journal of Psycholinguistics, 1(2), 122-130.

Інтернет-ресурс:

Smith, P. Psycholinguistic model of discourse. Retrieved from http: //xxx.xxx.xx

Розділ у монографії:

Smith, P. (2014). Psycholinguistic model of discourse. In: Challenges of Psycholinguistics, (pp. 222-242). J. Brown, (ed.). Lutsk: Vezha.

Тези конференції:

Smith, P. (2015). Psycholinguistic model of translation. In: J. Brown (Ed.) Second International Conference Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech COPAPOLS 2015. Book of abstracts (10-12). Lutsk, Ukraine: Social Initiatives and Analytic Research Center.

На кожну позицію в списку літератури має бути покликання в тексті статті; покликання в тексті слід робити так: якщо мається на увазі джерело загалом (Smith, 2014), у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки (Smith, 2014:225).

Category: guidelines | Added by: eejpl (2015-Mar-06)
Views: 823